Z POJEDYNCZYM GNIAZDEM

Oferuj us?ug? ?adowania samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych

OSOBY INDYWIDUALNE, PRZEDSI?BIORSTWA, GMINY

ZOBACZ OFERTY

Przyczy? si? do mobilno?ci elektrycznej
Dzi?ki prostemu rozwi?zaniu dost?pnemu dla wszystkich

Udost?pnij swoje gniazdko kierowcom pojazdów elektrycznych, ustalaj?c cen?.

Wyposa? swoj? lokalizacj?

Pod??cz skrzynk? elektroniczn?

Okre?l swoj? lokalizacj?. Zadzwo? do elektryka, aby zainstalowa? wodoszczelne gniazdko i pod??cz skrzynk? e-elektronów do tablicy rozdzielczej.

Nast?pnie zarejestruj swój nowy sprz?t za pomoc? aplikacji mobilnej. e-nergyze przeprowadzi wtedy seri? kontroli, a nast?pnie zostaniesz powiadomiony o faktycznym uruchomieniu.

 

Zobacz schemat
W-atts: dodatkowy modu? do skrzynki e-elektronów

Aby zapobiec potkni?ciu si? miernika podczas ?adowania

Dodatkowy modu? w-atts pozwala wstrzyma? ?adowanie pojazdu, aby zapobiec potkni?ciu si? licznika. ?adowanie zostanie wznowione automatycznie, gdy tylko b?dzie dost?pna niezb?dna moc
 
 
jeszcze
Lokalizacja

Konfigurowalna dost?pno?? i ceny

Dzi?ki aplikacji mobilnej e-nergyze okre?lasz dost?pno?? swojej lokalizacji na podstawie wielu opcji.

Do Ciebie nale?y decyzja o poziomie cen lub o tym, czy jest to bezp?atne. 2 poziomy cenowe. Jeden dla spo?eczno?ci e-nergyze, a drugi dla znajomych, pracowników lub klientów.

Cena do?adowania jest obliczana na podstawie czasu i rzeczywistego zu?ycia energii.

jeszcze
rezerwowa?

Zautomatyzowane zarz?dzanie

Jako w?a?ciciel lokalizacji, obs?uga ??da? kierowców jest zautomatyzowana w oparciu o Twoje opcje.

W dowolnym momencie mo?esz przej?? do trybu r?cznego, aby po kolei akceptowa? lub odrzuca? ??dania.

Anulowanie rezerwacji przez kierowc? lub w?a?ciciela jest mo?liwe do 15 minut przed rozpocz?ciem sesji ?adowania.

 

jeszcze
Monetyzacja

Otrzymuj kredyty w dowolnym momencie

Chcesz otrzyma? swoje kredyty. Z?ó? wniosek za pomoc? aplikacji mobilnej, a otrzymasz automatycznie kwot? w ci?gu 5 dni roboczych.

Loyalty program

Do?adowania po obni?onych cenach lub oferowane

Program lojalno?ciowy e-nergyze nagradza kierowców.

Poniewa? do?adowania s? dokonywane w sieci e-nergyze, kierowca automatycznie otrzymuje zni?ki na te sesje, przy czym jedna sesja oferowana jest co 80 godzin.

Ten program ma na celu zatrzymanie kierowców i zach?cenie ich do do?adowania w spo?eczno?ci.

 

Program lojalno?ciowy
OCENA

Za ka?dym razem, gdy ?adujesz, wyra?aj swoj? opini?

W?a?ciciel i kierowca mog? powiadomi? o tym po ka?dej sesji ?adowania. Idealny, aby zakwalifikowa? do?wiadczenie po stronie w?a?ciciela i kierowcy.

Ogólne warunki programu e-nergyze
W-atts: dodatkowy modu? do skrzynki e-elektronów

?led? swoje zu?ycie i rachunki za pr?d w czasie rzeczywistym

Dodatkowy modu? w-atts umo?liwia monitorowanie zu?ycia oraz wysoko?ci rachunku za pr?d z poziomu aplikacji mobilnej. W ka?dej chwili znasz wysoko?? swojego rachunku i udzia? do?adowa? w domu.

Jeszcze